torsdag 13 oktober 2011

The Horizon Report del 5

Teknik att hålla ögonen på inom 2-3 år

Spelbaserat lärande
Spelbaserat lärande stärker många förmågor hos eleverna. Några av dessa är samarbetsförmåga, problemlösningsförmåga samt kommunikativ förmåga.

I spelet kan elever experimentera och de kan våga misslyckas.

Forskning kring spel visar att de engagerar både pojkar och flickor i olika åldrar. Spel ger möjlighet att tillsammans jobba mot ett uppsatt mål och när man klarar det känner man framgång. Spel är socialt. Ofta innehåller de en intressant och engagerande story-line och man får gå in i rollen som en annan karaktär.

Det finns även en växande tillgång på seriösa spel, där sociala aspekter ingår. Dessa spel ger eleverna nya perspektiv på viktiga frågor genom ett aktivt engagemang i spelet. Exempel på sådana spel är World Without Oil, där samarbete och sociala frågor under en global oljekris står i fokus, och PeaceMaker Game, där det handlar om diplomati och utrikespolitiska relationer.

Jag kan rekommendera att gratis beställa och läsa skriften Att leva i World of Warcraft utgiven av Medierådet för ökad förståelse för ungdomar och spelkultur. http://www.medieradet.se/onsdag 12 oktober 2011

The Horizon Report 2011 del 4

Teknik att hålla ögonen på inom 2-3 år

Utökad verklighet
Möjligheten till ett digitalt informationslager över verkligheten kallas Blended Reality eller Augmented Reality och skapar nya möjligheter för lärande. Stora databaser, dynamiska processer eller objekt som är för stora eller för små för att handskas med i verkligheten kan anpassas till en skala som är lätt att förstå och arbeta med.

Möjligheten till att omedelbart kunna få tillgång till information om platser och föremål suddar ut gränserna mellan formellt och informellt lärande.

Möjligheten utvecklas av bland annat museum, där besökarna kan utforska objekten utan att faktiskt röra vid dem. The Museum of London har tillgängliggjort en gratis app för iPhone som heter StreetMuseum. Den använder GPS och geo-taggning och med den kan användarna se 3-dimensionella historiska bilder av London, ovanpå dagens byggnader och platser. Utökad verklighet i böcker samt i video är på frammarsch.


tisdag 11 oktober 2011

The Horizon Report 2011 del 3

Teknik att hålla ögonen på inom en period av 12 månader 

Mobiler
Inom ett år kommer antalet smarta mobiler att vara fler än antalet datorer. Mobilen är tillgänglig och lättåtkomlig. Information och kontakter finns några knapptryckningar bort. Lärande 24/7. Nätet för mobiltrafik byggs ut och uppkopplingen blir säkrare, snabbare och prisvärd. Fler och fler webbsidor anpassar sitt format för att passa mobiltelefoner. Lärandet blir flexibelt och mobilt.

Elever som konsumenter: Appar för lärande produceras. Elever kan ta till sig material i form av ljud, bild och text från lärare via mobilen.

Elever som producenter: Alla elever kan lätt producera ljud, bild och text med hjälp av sin mobil.

Interaktivitet: Elever som diskuterar via Twitter under lektionen gång.

måndag 10 oktober 2011

The Horizon Report 2011 del 2

Teknik att hålla ögonen på
Man har presenterat 6 olika teknologier och placerat dem på en tidsaxel utifrån när man anser det troligt att de blir vanligt förekommande inom utbildning och lärande. Tidsintervallerna är inom en period av 12 månader, inom 2-3 år samt inom 4-5 år. Jag kommer här och i följande inlägg att kortfattat summera vad de kom fram till och jag börja i närtid.

Inom en period av 12 månader – Elektroniska böcker

Läsplattornas användningsområde utökas till en multimedial och interaktiv upplevelse. Som läsare kan man föra anteckningar, slå upp ord i lexikon eller få dem översatta, få texten uppläst, se animationer och grafik, få länkar till vidare forskning samt kopplas till andra läsare för diskussion och samarbete via social verktyg.
I dagsläget är de flesta digitala böcker och tidskrifter i princip digitala kopior av den tryckta versionen, men potentialen är stor.

söndag 9 oktober 2011

The Horizon Report 2011

The New Media Consortiums Horizon Report är ett forskningskonsortium som grundades 2002. De identifierar och beskriver kommande tekniker som med stor sannolikhet kommer att ha stor inverkan på olika verksamhetsområden under den kommande 5-årsperioden. Årets upplaga riktas specifikt till undervisning, lärande och kreativt tänkande.

En rådgivande panel bestående av internationella experter inom bland annat utbildning, teknologi och företagande diskuterar sig fram till innehållet i rapporten utifrån forskning, trendanalysering och egna erfarenheter.- Mängden av resurser och information tillgänglig via nätet måste få oss att tänka om på vår roll som lärare. Hur kan vi bäst hjälpa eleverna att hitta rätt, att värdera och ge mening åt all information, samt att coacha dem i hur de kan nyttja den?

-Tillgänglighet 24/7. Man förväntar sig att kunna jobba varsomhelst och närsomhelst. Information och resurser måste tillgängliggöras, om inte kan det leda till frustration och bristande motivation.

-Samarbete kring större projektarbeten, både i skolan och arbetsliv. Fokus ligger på kollaborativt arbete vilket gör att vi måste reflektera över hur elevernas uppgifter struktureras. På arbetsmarknaden värderas olika färdigheter, och team jobbar tillsammans för att lösa uppgifter som är för komplicerade för en enskild individ att lösa. Man räknar med att 1/3 av den globala arbetskraften, ca 1.2 miljarder arbetar kommer att mobilt år 2013.

-Moln-baserad teknik och support. Mobila applikationer leder till decentralisering och mer data och service flyttas till molnet. Säkerhetsfrågan bromsar fortfarande spridningen men dessa frågor jobbas det på att förbättra.


-Ökad efterfrågan på digital kompetens inom alla yrkesområden. Dock finns ingen universell definition av vad digital kompetens är eller hur den ska läras ut. Lärarutbildningar börjar inkludera kurser i digital kompetens i sina utbildningar, men utvecklingen är långsam. Svårigheten ligger även i att utvecklingen av tekniken går mycket snabbare än utvecklingen av kursplaner.

-Nya arbetsformer kräver nya sätt att utvärdera kunskap. Lärare experimenterar med nya sätt att arbeta men styrdokumentens utvärderingsformer är fortfarande traditionella. Detta leder till spänningar i yrkesrollen och frågor om hur lärarnas tid och energi bäst bör spenderas väcks.

-Balansgång mellan hög kvalité och ekonomiska budget. Ny teknik utvecklas hela tiden och för att kunna investera i den krävs kreativa lösningar och kostnadseffektivisering på andra områden.

-Hänga med i det ständigt ökande utbudet av teknik och programvaror. Detta är en utmaning för både lärare och elever. Mängden av användar-skapat material exploderar och för att följa bara en bråkdel av all information och debatt och nya idéer som skrivs innebär att ta sig igenom ett berg av information dagligen. Behovet av effektiva verktyg för filtrering av informationen är större än någonsin.